Senaties terminas pateikti reikalavimą dėl žalos vežant krovinius keliais

Kiekvieną dieną keliais Europoje yra pervežama tūkstančiai krovinių, todėl krovinių žalos yra neišvengiama krovinių pervežimo dalis. Kadangi krovinių pervežimas yra dinamiška pramonės sritis, siekiant kuo greičiau išspręsti ginčus kilusius dėl krovinių žalų, reikalavimams dėl krovinio žalos įprastai taikomi sąlyginai trumpi senaties terminai.

Europos jurisprudencijose senaties terminas yra skaičiuojamas skirtingai. Kai pervežimas yra vykdomas tarp dviejų valstybių bei vienoje iš šių valstybių yra priimta CMR konvencija, tokiam pervežimui taikoms Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos. CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalyje yra nurodoma:

Teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant šią Konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų. Taip pat vadovaujantis minėto straipsnio 2-ąja dalimi, pretenzijų pateikimas raštu pristabdo senaties termino veikimą iki tos dienos, kai vežėjas raštu atmeta pretenziją ir grąžina prie jos pridėtus dokumentus. CMR konvencijos 32 straipsnyje nurodyti senaties terminai įprastai yra taikomi tai atvejais, kai pervežime dalyvauja krovinio siuntėjas, vežėjas bei krovinio gavėjas.

Tačiau tais atvejais, kai pervežimą vykdo daugiau nei vienas vežėjas, senaties terminas nustatomas pagal CMR konvencijos VI skyriaus (Nuostatos, susijusios su vežimais, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai) 39 straipsnio ketvirtą dalį: „32 straipsnio nuostatos taip pat taikomos ieškiniams, kuriuos vežėjai pateikia vieni kitiems. Tačiau senaties terminas prasideda arba nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo nustatoma būtina sumokėti kompensacinė suma, kaip nurodyta šioje Konvencijoje, arba, jeigu tokio sprendimo nėra, – nuo faktinio atlygio mokėjimo dienos. Vadinasi, vienerių metų senaties terminas pateikti reikalavimui skaičiuojamas nuo momento, kai reikalavimą reiškianti šalis atsiskaito su pastarajai sutarties šaliai pretenziją pateikusia šalimi. Ši senaties termino nustatymo praktika yra įtvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo: „[…]teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad tai reiškia, jog senaties termino eiga taikant CMR konvencijos 39 straipsnį turi būti skaičiuojama pagal 32 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintą taisyklę. Konvencijos 39 straipsnio 4 dalyje įtvirtina specialioji taisyklė 32 straipsnio 1 dalies a punkto atžvilgiu – atgręžtinių reikalavimų atveju senaties termino pradžia yra susieta su galutinio teismo sprendimo paskelbimu arba (tokio sprendimo nesant) faktinio atlygio mokėjimo diena.“ c.b. Autologistica Biedermann Deutschland GmbH v. Laimutės Žasinienės įm., Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2018, bylos Nr. 3K-3-125-248/2018.

Todėl vienerių metų senaties terminas pateikti reikalavimui yra pradedamas skaičiuoti nuo įvykio, kurio metu buvo sugadintas krovinys, dienos. Kai pervežime dalyvauja paskesni vežėjai, t.y. vežėjai, kurie pervežimui atlikti pasitelkė subrangovus, senaties terminas krovinio savininkui pateikti reikalavimą sutartiniam vežėjui dėl krovinio žalos yra vieneri metai. Tačiau tais atvejais, kai vežėjas pateikia reikalavimą atlyginti nuostolį (pretenziją) paskesniems vežėjams, vienerių metų senaties terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo faktinio atsiskaitymo momento.